НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ И СИГУРНОСТ.
Контрол на стоки, аварийни констатации и вземане на средни проби, системи по качеството и сертификации

arrowКоличествен стоков контрол
arrowКачествен стоков контрол
arrowАварийни констатации и освидетелстване на транспортните средства
arrowУкрепване на товари и стифадорско обслужване
arrowВръзка с нас

ПЪРВАТА ЧАСТНА СЪРВЕЙОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАЩА КОНТРОЛ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА:
ВНОСИТЕЛИ
ИЗНОСИТЕЛИ
СПЕДИТОРИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРЕВОЗВАЧИ
 

Софконтрол извършва качествения контрол в зависимост от изискванията на стандартите и регламента в договорите за покупко – продажба.
Взависимост от изискванията на клиентите качествения стоков контрол се извършва по следните методи:

   
arow Вземане и разработване на средни проби от течни, насипни и опаковани товари
   
arow Присъствие при извършване на лабораторни анализи
   
arow

Провеждане на стокови експертизи и органолептична оценка на стоките

   
arow Съпоставка и оценка на стоките по предоставена мостра
   
arow Превантивен контрол по време на производствения процес
   
arow Контрол на влаганите изходни суровини и материали в производствения процес
   
arow Извършване на експертни оценки и контрол на стоки, подлежащи на брак
   
arow Осъществяване на пълен входящ контрол и краен приемен контрол
   
laboratorydamage4damage6damage3lab